+48 510 181 119
+48 576 459 547
biuro@ecolupa.pl

Ważne daty

 • Sprawozdanie GUS (OS-1) o emisjai zanieczyszczeń powietrza oraz o stane urządzeń oczyszczających
 • Sprawozdanie GUS (OS-3) o gospodarowaniu wodą, ściekami i ładunkach zanieczyszczeń
 • Sprawozdanie GUS (OS-6) o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)
 • Sprawozdanie w zakresie SZWO i f-gazów
 • Raport KOBIZE
 • Zbiorcze zestwienie o odpadach
 • Sprawozdanie o masie sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na terytorium kraju
 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
 • Sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych przez wprowadzających baterie lub akumulatory na publiczne kampanie edukacyjne
 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania baterii lub akumulatorów wraz z wykazem punktów zbierania i miejsc odbiorów
 • Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej
 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu wprowadzenia na terytorium kraju baterii lub akumulatorów
 • Sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
 • Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi (daw. OPAK)
 • Sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska
 • Sprawozdanie PRTR