+48 510 181 119
+48 576 459 547
biuro@ecolupa.pl

Sprawozdawczość środowiskowa

Różne obszary prowadzenia działalności objęte są odpowiednimi obowiązkami wynikającymi z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. Niedopełnione obowiązków wynikający z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska może wiązać się z bardzo wysokimi karami, a nawet zamknięciem działalności.

Mając na uwadze, ciągłe doskonalenie przepisów prawa ochrony środowiska w Polsce, jak również w Unii Europejskiej, a co za tym idzie częste i niejasne zmiany w przepisach prawa. Zidentyfikowanie wszystkich obszarów mających wpływ na środowisko wymaga znajomości przepisów w zakresie ochrony środowiska, co stanowi nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców.

Dlatego nasza firma ECO LUPA oferuje:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Opłaty środowiskowe

Obowiązek sporządzania sprawozdań za korzystanie ze środowiska reguluje Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017, poz. 519 z pózn. zm.). Każdy podmiot korzystający ze środowiska w zakresie:

 • emisji z samochód służbowy/firmowych
 • emisji z kotła grzewczego/kotłowni
 • emisji z urządzeń chłodniczych (np. klimatyzatory)
 • emisji z substancji chemicznych
 • pobierania wody z ujęć własnych (np. studnia)
 • odprowadza ścieki do wód lub do ziemi
 • posiada zbiorniki paliwa/stacje paliw do tankowania samochodów
 • składuje odpady

MUSI sporządzić sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiścić wyliczone opłaty na konto odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Sporządzone sprawozdania wraz z uiszczeniem wyliczonej opłaty należy złożyć w terminie do 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

Raport o Emisjach (KOBiZE)

Obowiązek sporządzania raportu do KOBiZE wynika z Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2017, poz. 286 z pózn. zm.).

Podmiot korzystający ze środowiska w zakresie:

 • emisji z samochód służbowy/firmowych
 • emisji z kotła grzewczego/kotłowni
 • emisji z urządzeń chłodniczych (np. klimatyzatory)
 • emisji z substancji chemicznych

ma obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do bazy KOBIZE. Dane wprowadza się za pośrednictwem serwisu internetowego, poprzez rejestracje i utworzenie indywidualnego konta.

Raporty KOBIZE należy złożyć raporty do 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

Sprawozdania o odpadach

Ustawa o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21 z pózn. zm.) nakłada na każdego posiadacza odpadów obowiązek prowadzenia na bieżąco ewidencję wytwarzanych i/lub zebranych odpadów, a także sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.

Każdy przedsiębiorca, który:

Sprawozdania o odpadach

Ustawa o odpadach (Dz. U. 2018, poz. 21 z pózn. zm.) nakłada na każdego posiadacza odpadów obowiązek prowadzenia na bieżąco ewidencję wytwarzanych i/lub zebranych odpadów, a także sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.

Każdy przedsiębiorca, który:

 • w wyniku swojej działalności wytwarza odpady;
 • zbiera i/lub przetwarzanie odpady;
 • składuje odpady

MUSI sporządzić i przedłożyć sprawozdanie o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Sprawozdanie odpadowe należy złożyć w terminie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

INNE

Sprawozdania o wprowadzonych na rynek bateriach i akumulatorach

Obowiązek sporządzenia sprawozdania o bateriach i akumulatorach wynika z ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016, poz. 1803 z pózn. zm.)

Każdy przedsiębiorca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem do obrotu baterii/akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach,
 • dokonuje importu lub wewnątrz wspólnotowego nabycia baterii/akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej

MUSI sporządzić i przedłożyć następujące sprawozdania do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego:

 • roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
 • roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów z którymi wprowadzający ma zawartą umowę.

Sprawozdania wyżej wymienione należy złożyć w terminie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie w zakresie opakowań

Obowiązek sporządzenia sprawozdania o ilości wprowadzonych na rynek opakowań oraz produktów w opakowaniach wynika z ustawy o opakowaniach i produktach w opakowaniach (Dz.U. 2013 poz. 888 z pózn. zm.)

Każdy przedsiębiorca, który:

 • jest producentem, importerem (pustych opakowań),
 • dokonuje wewnątrz wspólnotowego nabycia (pustych opakowań),
 • jest eksporterem i dokonuje wewnątrz wspólnotowej dostawy opakowań (zarówno pustych jak i pełnych),

MUSI sporządzić i przedłożyć do odpowiedniego Marszałka Województwa roczne sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Sprawozdanie należy złożyć w terminie do dnia 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

Sprawozdanie o masie wprowadzonego, zebranego, przetworzonego sprzętu

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzętu EE) wprowadza Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015, poz. 1688z pózn. zm.).

Wyżej wymieniona Ustawa nakłada obowiązki sprawozdawcze na przedsiębiorcę, który:

 • wprowadza na terytorium RP sprzętu,
 • zbiera zużyty sprzęt,
 • Prowadzi zakład przetwarzania sprzętu.

Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie to:

 • sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. Sprawozdanie należy przekazać do GIOŚ w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres 1 lipca do 31 grudnia każdego roku.
 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca - termin do 31 lipca
 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, za okres od 1 lipca do 31 grudnia - termin do 15 marca
 • sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu - termin do 15 marca
 • wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt - termin do 15 marca
 • sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej - termin do 15 marca

Nie trać swojego cennego czasu na zagłębianie się i uczenie tematów, którymi nie zajmujesz się na co dzień i nie należą do Twoich głównych obowiązków.

Skontaktuj się z nami! Wykonamy za Ciebie niezbędną sprawozdawczość z zachowaniem wymaganych terminów, a Ty zyskasz czas na efektywniejsze wykonywanie swoich głównych obowiązków w pracy.

Sprawozdanie PRTR

Zakłady przemysłowe każdego roku mają obowiązek przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania PRTR. Zawiera ono informacje o uwalnianiu i transferach zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi oraz o odpadach kierowanych do zakładów unieszkodliwiania lub na składowiska.

Każdy przedsiębiorca, który:

 • posiada pozwolenie zintegrowane,
 •  transferuje odpady poza miejsce powstania w ilościach przekraczających 2 t dla odpadów niebezpiecznych lub 2000 t dla odpadów innych niż niebezpieczne,
 • transferuje ścieki poza miejsce powstania, o ile zostaną przekroczone wartości progowe zanieczyszczeń określonych w załączniku II,

MUSI sporządzić i przedłożyć do odpowiedniego WIOŚ roczne sprawozdanie PRTR w terminie do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Nie trać swojego cennego czasu na zagłębianie się i uczenie tematów, którymi nie zajmujesz się na co dzień i nie należą do Twoich głównych obowiązków.

Skontaktuj się z nami! Wykonamy za Ciebie niezbędną sprawozdawczość z zachowaniem wymaganych terminów, a Ty zyskasz czas na efektywniejsze wykonywanie swoich głównych obowiązków w pracy.