+48 510 181 119
+48 576 459 547
biuro@ecolupa.pl

Decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska

Różne obszary prowadzenia działalności wymagają formalnych regulacji w zakresie ochrony środowiska, tj. posiadania odpowiednich decyzji administracyjnych. Niedopełnione obowiązku uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej z zakresu ochrony środowiska może wiązać się z bardzo wysokimi karami, a nawet zamknięciem działalności.

Mając na uwadze, ciągłe doskonalenie przepisów prawa ochrony środowiska w Polsce, jak również w Unii Europejskiej, a co za tym idzie częste i niejasne zmiany w przepisach prawa, firma ECO LUPA oferuje Państwu profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nasi eksperci pomogą Państwu w weryfikacji jaki rodzaj decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska jest wymagana dla Państwa firmy, przygotują wymagane opracowania, a także będą uczestniczyć w całym procesie administracyjnym, aż do momentu otrzymania decyzji.

Pozwolenia odpadowe

Każdy przedsiębiorca, który:

 • związku z eksploatacją instalacji wytwarza odpady:
  • o masie powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych
  • o masie powyżej 5000 Mg (5 000 ton) rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
 • zbiera odpady,
 • przetwarza odpady (odzysk, recykling, unieszkodliwianie),
 • transportuje odpady,

MUSI posiadać aktualne pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów.

Jeśli nie wiesz czy Twoja firma potrzebuje ww. pozwoleń skontaktuj się z nami! Ustalimy zgodnie z obowiązującymi przepisami czy Twoja firma prowadzi działalność, która powinna być objęta pozwoleniem odpadowym, doradzimy jakie instalacje oraz jakie rodzaje odpadów powinny zostać objęte odpowiednim pozwoleniem oraz opracujemy niezbędna dokumentację.

Emisje do powietrza (pozwolenia/zgłoszenia emisyjne)

Każdy przedsiębiorca, który:

 • prowadzi działalność produkcyjną (praktycznie każdy Zakład gdzie wykorzystuje się np.: farby, kleje, rozpuszczalniki, spala się paliwa - gaz, węgiel, olej),
 • posiada stanowiska spawalnicze, kuźnie,
 • posiada lakiernie (np. warsztat samochodowy),
 • emituje pyły (np. warsztat stolarski),
 • prowadzi proces przeróbki tworzyw sztucznych i gumy (np. wtrysk, wulkanizacja)*,

MUSI posiadać pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i/lub zgłoszenie instalacji.

Jeśli nie wiesz czy Twoja firma powinna posiadać pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i/lub zgłoszenia instalacji skontaktuj się z nami! Ustalimy zgodnie z obowiązującymi przepisami czy Twoja firma prowadzi działalność lub posiada instalacje, które powinny być objęte pozwoleniem na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza i/lub zgłoszenie instalacji. Opracujemy niezbędną dokumentacje wraz z wykonaniem niezbędnych obliczeń, pomożemy w wyborze akredytowanego laboratorium.

* Wymienione zostały najczęstsze przypadki, w których wymagane jest pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza i/lub zgłoszenia instalacji. Wszystkie przypadki/sytuacje opisuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

Pozwolenia wodnoprawne

Każdy przedsiębiorca, który *:

 • odprowadza wody opadowe i roztopowe do wód lub do ziemi;
 • buduje urządzenie wodne (np. studnie);
 • pobiera wodę podziemną i/lub powierzchniową
 • prowadzi rekultywację wód powierzchniowych i/lub podziemnych;
 • wprowadza do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieki przemysłowe zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,

MUSI posiadać pozwolenie wodnoprawne.

Jeśli nie wiesz czy Twoja firma musi posiadać pozwolenie wodnoprawne, skontaktuj się z nami!

Ustalimy zgodnie z obowiązującymi przepisami czy Twoja firma prowadzi działalność, która powinna być objęta pozwoleniem wodnoprawnym, opracujemy niezbędną dokumentacje wraz z wykonaniem niezbędnych obliczeń, pomożemy w wyborze akredytowanego laboratorium.

* Wymienione zostały najczęstsze przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wszystkie przypadki/sytuacje opisuje Prawo wodne.

Pozwolenia zintegrowane

Każdy przedsiębiorca, który *:

 • Posiada instalacje służące do spalania paliw, o mocy nominalnej wynoszącej co najmniej 50 MW;
 • Posiada instalacje związane z produkcją oraz obróbką metali;
 • produkuje szkło;
 • produkuje produkty ceramiczne;
 • produkuje środki ochrony roślin, produkty o działaniu biobójczym
 • produkuje surowce farmaceutyczne;
 • produkuje środki i produkty lecznicze;
 • posiada instalacje służące do produkcji masy z materiałów włóknistych, drewna, papieru, tektury,
 • posiada instalacje służące do uboju zwierząt;
 • posiada instalacje służące do obróbki i przetwarzania mleka;

MUSI posiadać pozwolenie zintegrowane.

Jeśli nie wiesz czy Twoja firma musi posiadać pozwolenie zintegrowane, skontaktuj się z nami! Ustalimy zgodnie z obowiązującymi przepisami czy Twoja firma prowadzi działalność lub posiada instalacje, które powinny być objęte pozwoleniem zintegrowanym, opracujemy niezbędną dokumentacje wraz z wykonaniem niezbędnych obliczeń, pomożemy w wyborze akredytowanego laboratorium itp.

Wymienione zostały najczęstsze przypadki, w których wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Wszystkie przypadki/sytuacje opisuje dokładnie załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości(Dz. U. 2014, poz. 1169).

Raport początkowy

Każdy przedsiębiorca, który wnioskuje o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub dokonuje pierwszej zmiany pozwolenia od 7 stycznia 2013 roku MUSI wykonać raport początkowy.

Jeśli nie wiesz czy Twoja firma musi wykonać raport początkowy, skontaktuj się z nami!

Ustalimy zgodnie z obowiązującymi przepisami czy Twoja firma powinna wykonać raport początkowy, opracujemy niezbędną dokumentacje wraz z wykonaniem niezbędnych obliczeń, pomożemy w wyborze akredytowanego laboratorium itp.

DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, która zwana jest zwyczajowo decyzją środowiskową uzyskiwana jest dla przedsięwzięć:

 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zawsze wykonuje się pełną ocenę oddziaływania na środowisko - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (Raport OOŚ);
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których to organ wydający decyzję środowiskową, na podstawie złożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), rozstrzyga w formie decyzji o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (wykonaniu Raportu OOŚ) lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (braku potrzeby wykonania Raportu OOŚ).

Lista przedsięwzięć i instalacji wraz z klasyfikacja do odpowiedniej grupy wyżej opisanej znajduje się w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

Decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać przed uzyskaniem decyzji koncesyjnej lub pozwolenia czy zezwolenia na realizację przedsięwzięcia, np. przed:

 • Pozwoleniem na budowę, zatwierdzeniem projektu budowlanego, pozwoleniem na wznowienie robót;
 • Warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Warunkami regulacji wód, budowy wałów przeciwpowodziowych, robót melioracyjnych;
 • Zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej;
 • Ustaleniem lokalizacji linii kolejowej;
 • Ustaleniem lokalizacji autostrady itp.

Lista przedsięwzięć i instalacji, które objęte są wymogiem uzyskania decyzji środowiskowej jest bardzo długa, a proces uzyskania decyzji środowiskowej trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej. W ramach współpracy z Państwa firmą oferujemy:

 • pomoc w zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do odpowiedniej grupy z ww. Rozporządzenia;
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji (raport OOŚ lub KIP);
 • udział w całym postępowaniu administracyjnym (kontakt z Urzędem, ewentualne uzupełnienia);
 • doradztwo w zakresie realizacji obowiązków wynikających z uzyskanej decyzji środowiskowej.

Od decyzji środowiskowej zależą losy większości inwestycji, dlatego istotne jest rzetelne i szczegółowe opracowanie dokumentów, które mogą znacznie przyspieszyć całą procedurę jej uzyskania.